Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - KPP Mogilno

Stanowisko KPP Mogilno

2018-05-07 22:45
 

Stanowisko KPP Mogilno wobec zarzutów dotyczących sytuacji policjantów dochodzeniowo-śledczych.

Odnosząc się do poruszonych w przesłanej korespondencji zarzutów dotyczących sytuacji policjantów dochodzeniowo-śledczych wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie informuję, że w tym celu Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie nadkom. Przemysław Tulibacki przeprowadził stosowne wewnętrzne wyjaśnienia.

Na ich podstawie ustalono, że przypisywane Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomaszowi Rybczyńskiemu zachowania i złe intencje nie mają pokrycia w rzeczywistości i w całości mijają się z prawdą.

Kierowane oskarżenia wynikają ewidentnie z braku wiedzy i świadomości autorów listu w obszarze praw i obowiązków policjantów oraz przepisów kształtujących przebieg służby przy uwzględnieniu jej szczególnego hierarchicznego charakteru rozumianego jako stan wewnętrznego zorganizowania Policji w systemie podporządkowania, a także wzajemnych uprawnień i obowiązków organów Policji oraz policjantów i pracowników Policji. Bezsprzecznie owa dysfunkcja poznawcza mogła spowodować dalej błędną ocenę sytuacji i wnioskowania o niej przez autorów listu.

Należy wskazać, że 21 marca 2018 roku, nadkomisarz Tomasz Rybczyński został poinformowany o sytuacji dotąd w tej jednostce nie notowanej. Czterech funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo - śledczego prawie jednocześnie udało się na zwolnienia lekarskie. Odbyło się to w momencie, kiedy jeden z pozostałych policjantów przebywał już wcześniej na zwolnieniu lekarskim, a nieobecność kolejnego była związana z długotrwałą absencją szkoleniową.

W sytuacji, kiedy wydział kryminalny utracił możliwość prowadzenia pracy dochodzeniowo – śledczej, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasz Rybczyński pod nieobecność przebywającego na urlopie wypoczynkowym Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Przemysława Tulibackiego, w ramach nadzoru nad pracą jednostki musiał podjąć natychmiastowe działania zaradcze, a wśród nich:
- czasowe przesunięcie do pracy dochodzeniowej innych policjantów,
- cofnięcie wcześniej udzielonej zgody na wykorzystanie w całości urlopów wypoczynkowych policjantom, w tym dwóm policjantom, którzy z urlopu wypoczynkowego zaczęliby korzystać po zwolnieniu lekarskim.

Czasowa reorganizacja pracy mogileńskiej komendy trwała bardzo krótko, gdyż po świętach, przebywający na zwolnieniach policjanci wrócili do służby.

Odnośnie rzekomych kar, które jak wynika z przesłanej korespondencji stosować miał nadkomisarz Tomasz Rybczyński wobec przebywających na zwolnieniu policjantów informuję, że zgodnie z art. 134 ustawy o Policji karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana;
2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania;
3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
5) obniżenie stopnia;
6) wydalenie ze służby.

Wydanie polecenia prowadzenia notatników służbowych jak widać, nie ma żadnego związku z którąkolwiek z wymienionych kar dyscyplinarnych, a wpisuje się w katalog elementarnych obowiązków, które przełożony ma prawo nałożyć na podwładnych. Ponadto polecenie to dotyczyło nie tylko policjantów dochodzeniowo – śledczych KPP w Mogilnie, ale i KP w Strzelnie.

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek ten został wprowadzony w odniesieniu do skonsultowanej z kierownikami komórek organizacyjnych przydatności dla sprawowania nadzoru nad pracą policjantów pionu dochodzeniowego, przez analogię zresztą do obowiązku prowadzenia notatników przez policjantów operacyjno - rozpoznawczych. Wskazać trzeba również, że rozwiązanie to ma pozytywne strony dla obydwu stron w relacji nadzorczej podwładny - przełożony. Podwładny będzie mógł rzetelnie wykazać przed przełożonym zakres i rodzaj podejmowanych w służbie czynności, przełożony zaś zyska dodatkowe narzędzie do obiektywnej oceny aktywności policjanta w realizacji procesu wykrywczego.

Szczegółowe wytyczne w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych znajdziemy w paragrafie 3 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku, który stanowi:

Notatnik służbowy zobowiązani są prowadzić:
1) policjanci pełniący służbę patrolową (w tym policjanci komórek ruchu drogowego pełniący służbę zewnętrzną), interwencyjną, obchodową, konwojową i ochronną z wyjątkiem policjantów pełniących służbę na stanowiskach, gdzie przebieg służby rejestruje się w odrębnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) inni policjanci na podstawie odrębnych przepisów oraz wskazani decyzjami komendantów wojewódzkich / Stołecznego, powiatowych (rejonowych, miejskich) Policji na obszarze swojego działania.

Kolejnym z podniesionych i zarazem bezpodstawnych zarzutów jest cyt. "odświeżenie" umundurowania. Każdy funkcjonariusz Policji w naszym kraju raz w roku otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwany potocznie "mundurówką".

Posiadanie kompletnego umundurowania jest obowiązkiem wynikającym wprost z § 44 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów mówiącego, że policjanci są obowiązani do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

Ma to ogromne znaczenie w okresie sezonu letniego, kiedy może wystąpić konieczności skierowania do pełnienia służby zewnętrznej właśnie policjantów pionu kryminalnego. Obowiązek noszenia umundurowania winien być traktowany jako zaszczyt, a nie jako ujma. Jest jednocześnie elementem kształtującym wizerunek, dyscyplinę służby jak i jej etos.

Zamierzoną konfabulacją autorów listu jest oskarżanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasza Rybczyńskiego o to, że "ściągnął chorą policjantkę do pracy". Policjantka stawiła się do służby następnego dnia po okresie zwolnienia lekarskiego.

Obowiązkiem przełożonych (komendantów, naczelników, kierowników) jest sprawowanie należytego nadzoru nad pracą podległych bezpośrednio policjantów. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (np. wykonywanie obowiązków służbowych w sposób nienależyty, niestaranny i niedbały), jego kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności wyjaśniających i jest to standardowa procedura wynikająca z art. 134i pkt. 4 ustawy o Policji).

Zarzut celowego nakładania na policjantów dochodzeniowo - śledczych dużej ilości pracy, której jak wynika z listu, nie są w stanie wykonać na czas, jest nieprawdziwy. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasz Rybczyński w strukturze organizacyjnej mogileńskiej komendy odpowiada za pracę pionu prewencji. Oczywiście w pewnych sytuacjach (urlop lub nieobecność komendanta powiatowego) sprawuje również nadzór nad wydziałem kryminalnym, ale ma to wyłącznie charakter czasowy.

Każdy policjant musi mieć świadomość, że Policja jest organizacją hierarchiczną, a wykonywanie czynności podwładnego polega w szczególności na terminowej, dokładnej i starannej realizacji zadań stałych określonych w indywidualnym zakresie obowiązków.

Funkcjonariusze Policji pozostają w stosunku zatrudnienia o szczególnym charakterze, definiowanym jako stosunek służbowy. Podstawowymi atrybutami służby są zatem daleko idąca dyspozycyjność, ryzyko, podporządkowanie poleceniom służbowym oraz poświęcenie na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. (KPP Mogilno)

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [17]» dodaj komentarz   

Nick* 
Temat* 
Komentarz* 
Obrazek 
Kod z obrazka* 
*  Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin portalu CMG24.pl
* - pola są wymagane 
 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Nocne zderzenie pod Strzelnem (4)
 » Niszczą drogi i ich granice (11)
 » Podsumowali zbiórkę odpadów (5)
 » "Drzwi Otwarte" w szkołach (0)
 » Posłanka o "Piątce Kaczyńskiego" (30)
 » Oszust ukradł kobiecie pieniądze (0)
 » Radna za mniejszymi potrąceniami (35)
 » Mogileńskie Spotkania Plastyczne (0)
 » Kolejni pijani kierowcy (6)
 » "Policjant, który mi pomógł" (5)
 » Recytowali i śpiewali poezję (1)
 » OSTROWO: Uderzył w drzewo (40)
 » Dachowanie samochodu osobowego (0)
 » Otwarcie PSB Mrówka w Mogilnie (0)
 » STRZELNO: Przyjęli program naprawczy (153)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2009-2019   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ