Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - Społeczeństwo

Mieszkańcy chcą ciszy i spokoju

2020-07-21 23:20
 

Grupa mieszkańców ulicy Słowackiego w Mogilnie od wielu lat skarży się na uciążliwe według nich sąsiedztwo zakładu produkcyjnego i restauracji. Planują protesty w tej sprawie i blokady dróg. Z kolei przedstawiciele spółki twierdzą, że żaden konflikt nie istnieje.

Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy ulicy Słowackiego w Mogilnie, którzy chcą nagłośnić sprawę uciążliwości zakładu produkcyjnego i restauracji, które znajdują się w niedalekiej odległości od ich domów i ogrodów.

- Głównym, ale nie tylko powodem tych działań jest produkcja w przyległej do posesji hali produkcyjnej, która emituje imisje bezpośrednie i pośrednie , bardzo odczuwalne przez nas mieszkańców takie jak hałas, piski, szumy, wycie silników samochodowych, uderzenia o podkłady odbijanych elementów betonowych produkowanych w tej hali, głośnej pracy wibratorów i zapachów spalin z samochodów i ciężkiego sprzętu. My, mieszkańcy czujemy się, jakbyśmy byli na hali produkcyjnej. Przebywanie na naszych działkach też jest zakłócone, to samo w naszych domach, gdy otworzymy, czy uchylimy okna - słyszymy te imisje. Przecież wśród mieszkańców są ludzie starsi, emeryci z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także obłożnie chorzy nie wstający z łóżka. Od godziny 6:00 rano, gdy zaczyna się produkcja, zaczynają się utrudnienia w życiu codziennym mieszkańców, którzy pamiętają działalność dawnej betoniarni, która nie była tak imisyjna, jak działalność tej spółki. My, mieszkańcy zdajemy sobie sprawę, że mieszkamy przy głośnej trasie kolejowej i ulicy, po której jeżdżą samochody, ale to nie ma porównania z tym, co wychodzi z terenu spółki - pisali mieszkańcy w jednym z pism do PSSE w Mogilnie.

Mieszkańcy pierwsze swoje protesty i niepokoje wyrażali w 2006 roku, kiedy było już wiadomo, że zakład będzie się rozbudowywał. Wówczas w tamtym roku pracownicy zakładu pojawili się na ulicach z transparentami, by bronić swoich miejsc pracy. Konflikt na jakiś czas ucichł medialnie, jednak grupa mieszkańców ulicy Słowackiego wystosowała wiele pism, m.in. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Starostwa Powiatowego w Mogilnie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W sprawę zaangażował się także burmistrz Mogilna, który zauważa trwający konflikt pomiędzy mieszkańcami a spółką prowadzącą działalność przy ulicy Betonowej, jednak jego kompetencje w tej kwestii są dość ograniczone.

- Od kilku lat otrzymuję od mieszkańców informację o doskwierającym im problemie związanym zarówno z uciążliwością w zakresie hałasu, jak również uporczywym dla nich - transporcie ciężarowym, który de facto zaopatruje ten zakład. Niemniej jednak, sprawa ta dla mnie, jako dla Burmistrza Mogilna ma ogromne znaczenie - jestem zobligowany z mocy prawa do podejmowania wszelkich działań, które skierowane są i zmierzają do zapewnienia jak najlepszego komfortu życia mieszkańcom naszej Gminy. Każda informacja, którą otrzymywałem od mieszkańców, zarówno pisemna czy też ustna była zawsze traktowana bardzo poważnie, jednocześnie nie była nigdy pozostawiona bez odzewu. Działając w granicach przysługujących mi ustawowo uprawnień, podejmowałem wszelkie czynności, aby wspomóc mieszkańców ul. Słowackiego w Mogilnie - informuje burmistrz Leszek Duszyński.

Uciążliwe transporty i nocne imprezy

Jak poinformował burmistrz, mieszkańcy mają również problem z pojazdami przewożącymi kruszywo, których ruch odbywa się ulicą Słowackiego. Mieszkańcy zauważają również problem z odgłosami pochodzącymi z fabryki, ale także z restauracji, która zlokalizowana jest na terenie zakładu.

- Kolejną uciążliwą działalnością dla mieszkających przy granicy z terenem spółki jest zlokalizowana na jej terenie restauracja. Działalność, szczególnie w godzinach nocnych tej restauracji bardzo utrudnia życie i zakłóca spokój. Wielokrotnie na skutek zgłoszeń mieszkańców musiała interweniować policja. Trzy razy policja kierowała do sądu sprawę o zakłócanie spokoju, były wyroki skazujące - piszą mieszkańcy ulicy Słowackiego w jednym z pism do lokalnych instytucji.

Kilka interwencji ze strony funkcjonariuszy policji w powyższej sprawie potwierdza oficer prasowy KPP w Mogilnie.

- W związku z zakłócaniem spokoju w ciągu ostatnich 2 lat (01.06.2018-26.06.2020) odnotowano 7 interwencji policyjnych, które w 5 przypadkach zakończyły się pouczeniem, w 1 przypadku sporządzeniem notatki urzędowej celem zainicjowania czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, w 1 przypadku nie potwierdzono zgłoszenia. Ponadto w przedmiotowej sprawie skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mogilnie - obydwie sprawy zakończyły się nałożeniem grzywny na właściciela lokalu. Policjanci w sprawie przewozu materiałów sypkich w ciągu ostatnich 2 lat (01.06.2018-26.06.2020) interweniowali 3 razy, z czego potwierdzili 1 zgłoszenie (kierujący pojazdem ciężarowym został pouczony), natomiast 2 pozostałe zgłoszenia nie potwierdziły się - informuje st. asp. Tomasz Bartecki.

Dodatkowo 27 czerwca 2020 roku o godzinie 22:49 zgłoszono zakłócanie ciszy nocnej w restauracji na ulicy Betonowej. Policjanci ustalili, że w lokalu odbywało się wesele, a hałas mógł wydobywać się na zewnątrz w trakcie otwierania drzwi. Nie potwierdzono, aby doszło do naruszeń prawa. Osoby mieszkające przy ulicy Słowackiego w Mogilnie miały również dokonywać stosownych zgłoszeń w sprawie zakłócania nocnego spoczynku 11 i 18 lipca.

Dwa sposoby na rozwiązanie konfliktu

- Spółka wyraziła chęć budowy ekranów akustycznych, ale zastrzegła, że oczekuje współfinansowania tej inwestycji, co według nas mieszkańców jest niezrozumiałe i nie do zaakceptowania. Spółka musi sobie zdawać sprawę z tego, że jej produkcja nie może być uciążliwa dla otoczenia, a także, że musi ponosić koszty, aby nie szkodzić osobom zamieszkałym w pobliżu. (...) Uciążliwa działalność spółki nie wynika tylko z jej produkcji, ale także z jej działań na zewnątrz - na ulicy. Głównym powodem jest uciążliwość transportu samochodów i sprzętu prowadzonego przez spółkę na ulicy. Najbardziej w tym przypadku obciążona jest ulica Słowackiego, która jest ulicą wąską, praktycznie osiedlową, nieprzystosowaną do takiego ruchu tranzytowego. Skierowanie ciężkiego transportu samochodów firmy z ekspedycji przeładunkowej PKP bezpośrednio na teren spółki odciążyłoby ulicę Słowackiego i zwiększyło bezpieczeństwo, a także polepszyło zdrowie mieszkańców - zauważają mieszkańcy ulicy Słowackiego.

Zdaniem tych osób najlepszym sposobem byłoby wykonanie atestowanych, dźwiękoszczelnych ekranów, jakie montowane są najczęściej przy ruchliwych ulicach. Jednak spółka chciała wykonać je we własnym zakresie z betonowych elementów na co nie ma zgody ze strony mieszkańców.

Mieszkańcy zarzucają także betoniarni niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustaleń w sprawie posadzenia co najmniej trzech rzędów wysokich drzew. Co ciekawe, z dostarczonym nam pism wynika, że spółka uważa, iż wywiązała się z warunków stworzenia pasa zieleni izolacyjnej.

- Przesyłanie nam mieszkańcom w pismach otrzymywanych z urzędów zdjęć drzew iglastych jest nieporozumieniem. Co takie niskie drzewka mają tłumić? Mamy czekać kolejne 12 lat aż urosną? - pytają rozgoryczeni mieszkańcy.

Problem związany z przewozem sypkich materiałów ciężarówkami m.in. przez ulicę Słowackiego miał zostać rozwiązany poprzez bezpośrednie połączenie tzw. ekspedycji z zakładem produkcyjnym. W sprawę zaangażował się burmistrz Mogilna, który zaprosił do współpracy przedstawicieli PKP i mogileńskiej spółki.

- W latach ubiegłych zwróciłem się do Polskich Kolei Państwowych (PKP) z prośbą o udostępnienie działki, która umożliwiłaby przejazd ciężkiego sprzętu spółki, bezpośrednio z jej terenu na teren rampy kolejowej. Nadmienić pragnę, iż na moją prośbę nastąpiła pozytywna odpowiedź ze strony PKP. Jednak w późniejszym czasie powyższe nie zostało zrealizowane. Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć dlaczego tak się stało, jednak prawdopodobnie to Spółka zrezygnowała z tego przedsięwzięcia. Niestety, ta sytuacja była już niezależna ode mnie, w zakresie swoich możliwości zainicjowałem rozmowy ze spółką, doprowadzającym tym samym do zawarcia porozumienia, jednak już sama jego realizacja odbywała się bez mojego udziału ("realizacja", która nie doszła do skutku) - mówi burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

Na prośbę burmistrza zgłoszenia mieszkańców kontrolowali też Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

- Nadmienić pragnę, że w kwestii wywiązywania się przez Zakład z przepisów ustawy prawo budowlane, kontrola została przeprowadzona w lutym 2020 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Hala produkcyjna, która była również przedmiotem skargi mieszkańców powstała w 2008 r. Prawidłowo o zamiarze jej powstania zostały powiadomione organy inspekcji pracy, ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej i straży pożarnej. Żaden z tych organów nie wniósł sprzeciwu, zatem zostało wydane pozwolenie na jej użytkowanie. Ponadto, Organ Nadzoru Budowlanego ustalił, iż najbliżej położony narożnik budynku mieszkalnego znajduje się w odległości 10,30 m. Pomiędzy halą a ogrodzeniem betonowym znajduje się: pas zieleni, droga o szerokości 6,75 m i kolejny pas zieleni obsadzony wysoką roślinnością w 3 rzędach. Najbliższe budynki mieszalne znajdują się w odległościach ok. 65 m i 90 m od hali produkcyjnej. Organ po przeprowadzonej kontroli i dokonanych, powyższych ustaleniach nie stwierdził, aby zostały naruszone jakiekolwiek normy prawne, które byłyby podstawą do prowadzenia postępowania czy też nałożenia jakichkolwiek kar na Zakład - informuje Leszek Duszyński.

Włodarz gminy poinformował nas również o wynikach kontroli pomiarów poziomu hałasu na terenie przyległym do zakładu. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dwukrotnie dokonał pomiaru poziomu hałasu dla pory dziennej w dniach od 4 do 10 marca 2020 roku.

- Po przeprowadzonych pomiarach w/w Organ stwierdził, iż nie zostały wykazane przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Równoważny poziom hałasu wyniósł w punkcie pomiarowym P1 (przy ul. Słowackiego 15a, na granicy terenu posesji) – 49,9 dB, natomiast w punkcie pomiarowym P2 (przy ul. Słowackiego 5, na granicy terenu posesji) – 49,5 dB. Ponadto, pomiary z dnia 4 marca 2020 r. (wykonane podczas pracy źródeł hałasu) wykazały, że hałas emitowany z Zakładu do środowiska był nierozróżnialny z tła akustycznego i posiadał wartość niższą od dopuszczalnej normy emisji hałasu do środowiska, określonej w wysokości 55 dB, dla pory dziennej, dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej (...) W zakresie posiadanych kompetencji podjąłem wszelkie środki (w graniach prawa), które mogłem podjąć oraz poszukiwałem rozwiązań, przy tym zwracając się do innych organów. Działania te, poza samym wsparciem mieszkańców, reprezentowaniem ich interesu polegały również na tym, że poszukiwałem w innych obowiązujących przepisach prawa możliwości rozwiązania ich problemu. W ten sposób w zakresie prawa budowlanego, kontrolę (również na moją prośbę) przeprowadzał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast w zakresie uciążliwości hałasowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Niewątpliwym jest, iż interes społeczny dla mnie – jako dla Burmistrza Mogilna jest najważniejszy. Dlatego wspierając wcześniej mieszkańców ul. Słowackiego, nadal będę ten kierunek kontynuował, jednak zauważyć należy, iż moje kompetencje w tym zakresie są niestety ograniczone. Będąc organem samorządu terytorialnego, zobowiązany jestem działać wyłącznie w granicach prawa oraz w zakresie posiadanych przeze mnie kompetencji - wyjaśnia burmistrz Mogilna.

Z kolei w kwestii pomiarów hałasu mieszkańcy uważają, że były one prowadzone w momencie chwilowego "wyciszenia" produkcji. Powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 2008 roku, gdzie mowa o tym, że "Przeciętnej miary zakłóceń korzystania z nieruchomości sąsiednich nie można ocenić wyłącznie przez pryzmat takich pomiarów ani decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie danej działalności".

O komentarz w tej sprawie, na podstawie zadanych pytań poprosiliśmy przedstawicieli spółki Zbych-Pol & Mobet. Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy drogą e-mailową.

- Pragniemy poinformować, że z naszej perspektywy między spółką Zbych-Pol & Mobet a mieszkańcami ulicy Słowackiego, nie występuje żaden konflikt. Spółka Zbych-Pol & Mobet poddawana jest licznym kontrolom i żadna z nich nie wykazała żadnych nieprawidłowości w związku z prowadzoną działalnością, m.in. dotyczących emisji hałasu, zapylenia czy ochrony środowiska. Dodatkowo ciągłe inwestycje w nowoczesne technologie pozwalają nieustannie optymalizować procesy produkcji, co wiąże się ze zmniejszeniem poziomu hałasu i zapylenia. Każdy z kierowców przewożących kruszywo zobowiązany jest do przykrywania przewożącego towaru. W momencie usypania się ładunku natychmiast jest on usuwany przez naszych pracowników - informuje Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.. (AS, PK | fot. nad.)

Koflikt

Koflikt

Koflikt

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [54]» dodaj komentarz   

 » cisza i spokój (święta Pelagia | 01-08-2020, 20:17:26)

czy ktoś tu lekceważył ITD? Błogosław was Boże od tej inkwizycji. szkoda że burmistrzu nie ma pojęcia jakie ronda buduje i kto rządzi na tych drogach.

 » Do eko 12 (Rambo | 01-08-2020, 09:47:25)

Widzę ,że masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem,albo brak ci kontrargumentów. Odsyłam do przeczytania komentarza (Prawda jest taka)

 » Mieszkańcy chcą ciszy (Eko12 | 31-07-2020, 20:12:20)

Każdy chce ciszy to rzecz normalna.Jak Firma zlikwiduje się to dopiero będzie problem co zrobić z ludźmi.Czyż nie widzicie, że bezrobocie wzrasta w szczególności w takich małych miastach?.Firma praktycznie jest poza centrum miasta.Gdzie dzisiaj według mieszkańców Mogilna należałoby otwierać firmy, fabryki itd? no gdzie? W centrum nie, poza nie to gdzie?. Zazdrość ludzi przechodzi ludzkie granice.Zatrudniają mieszkańców Mogilna i nie tylko a to, że na terenie zakładu jest restauracja? to bardzo dobrze.Przecież w Mogilnie nic nie ma.Byłam kiedyś na imprezie w tej restauracji super klasa.Jak jest impreza to wiadomo głosy się roznoszą, a co chcielibyście, aby odbywały się tylko stypy? Pomyślcie. Jeszcze się taki nie urodził , aby wszystkim dogodził.Mieszkam w dużym mieście.U nas restauracje są osiedlowe tak ,tak jest ich sporo .Odbywają się wesela,pogrzeby itp i nikomu to nie przeszkadza.Zacznijcie dziergać na drutach, albo krzyżówki rozwiązywać to wtedy nic nie będziecie widzieć i słyszeć.

 » :( (Zoja | 30-07-2020, 11:32:59)

chcą ciszy i spokoju. Ludzie ciągle dopominacie się o miejsca pracy w Mogilnie, a jak są to chcecie ich usunięcia. 500+ niedługo się skończy.

 » Do mieetek (Sebix | 29-07-2020, 20:54:25)

Chłopie co ty wiesz o inspekcji co?jeździsz chociaż zawodowo?dowiedz się ile mogą mandatu nałożyć za brak plandeki a później komentuj A tak na marginesie to ITD jest w Mogilnie raz w tygodniu i trzepie auta z mobetu Starszy pan wpadł na ten pomysł już dawno dawno temu Więc Sory ale nie zablysnales swoim komentatz

 » Głos poparcia dla mieszkańców (Daniel | 29-07-2020, 07:29:17)

Pomimo wielu głosów - wg mnie jednego lub dwóch - wyrażam poparcie dla mieszkańców tej ulicy w związku z uciążliwościami tam panującymi. Zasadzenie kilku drzewek uważam za wielki nietakt i sygnał pogardy ze strony właściciela hotelu. Minimum ekran byłby tam wskazany

 » Biedni (Marta | 26-07-2020, 22:57:27)

No tak, bo inne sąsiadujące z ul.Słowackiego ulice nie są używane do transportu ciężarowego. Na tej ulicy ciężarówki szaleją, a na kolejnej- Dworcowej fruną w powietrzu. Przestańcie się lepiej pogrążac i z każdym walczysz, bo widocznie nie macie swojego życia i zajęć skoro wymyślacie takie afery. Jak żyją ludzie na pozostałych ulicach w okolicach betoniarni lub PKP albo w większych miastach? Każdy by musiał na policję dzwonić co chwilę bo pociąg lub ciężarówka przyjechała obok okna. Bardziej to żałosne niż śmieszne. Nie osmieszajcie się z tego Słowackiego . z tymi fotkami.

 » Do mieszkanki (Mieetek | 26-07-2020, 22:31:31)

Ależ oczywiście, że jest instytucja, której samo pojawienie się zmieni Wasze życie.. Zwróćcie się do Inspekcji Transportu Drogowego.. Zajrzą pewnego dnia z wagą i swoją chęcią doczepienia się do wszystkiego i efekt będzie Piorunujący! Za nie zakryty ładunek czy przeladowanie dają mandaty nie po 100 zł, a idące w tysiące..

 » do mieszkanka Słowackiego (UPS | 26-07-2020, 19:58:11)

Uszy macie przywiędnięte,wódeczki już też nie możecie, inne zabawy nie za bardzo wychodzą (wstyd kupić gadżety, bo sąsiad się dowie) i stąd trzeba znaleźć sobie inne zajęcie, a mianowicie ile wesel jest w restauracji.Coś Wam się pomyliło.Przecież od marca br cisza w restauracjach (covid)! Nowe objawy pandemii na ulicy Słowackiego.

 » Prawda (Mieszkanka Słowackiego | 26-07-2020, 17:07:26)

A dlaczego ostatnio w lipcu 2020r. rury od wody były naprawione???? Od czego pękają rury - od przejazdu osobowego samochodu i roweru ?????? No coz - ani burmistrz ani policja ani sanepid - nic nie może zrobić to czas na TV i inne służby panstwowe

 » Prawda jest taka. (Rambo | 25-07-2020, 12:07:11)

Znam temat od początku budowy hali pomagałam mieszkańcom prawnie.Mieszkańcy nigdy nie byli przeciwni budowie hali i produkcji.Chcieli jedynie by powstała dalej od zabudowań. Obecnie żądają spełnienia zawartych w pozwoleniu na budowę warunków , niespełnionych przez 12 lat. Posadzenia trzech rzędów wysokich drzew na CAŁEJ długości południowej granicy z osiedlem. Zrealizowania podpisanego przez ówczesnego burmistrza J.Kraśnego i właściciela firmy Zbych-Pol zobowiązania do postawienia ekranów akustycznych.Nie zwiększania produkcji. Produkcja odbywać się miała przy zamkniętych bramach hali a nie jest. Betoniarnia posiadała własną bocznicę i kolejkę , wagony z kruszywem wjeżdżały bezpośrednio na teren zakładu. To wszystko zostało zlikwidowane Przez Zbych-Pol. Transport odbywa się przez osiedle. Samochody jeżdżą z kruszywem odkryte w brew przepisom. Po całym tygodniu hałasów z fabryki,przychodzi weckend i wtedy gdy mieszkańcy chcą odpocząć dostają cotygodniową dawkę głośnej muzyki biesiadnej.To wszystko okroszone wulgaryzmami i krzykami do późnych godzin nocnych . To funduje restauracja Boos mieszcząca się na terenie firmy. W pobliżu zabudowań mieszkalnych. Zapytam tych mądrali i hejterów,czy dążenie mieszkańców do przestrzegania ich praw zagwarantowanych przez Państwo jest czymś złym? Szczególnie gdy instytucje państwowe odsyłają ich od Kaifasza do Annasza.

 » Odrobina argumentów (Daniel | 24-07-2020, 10:26:54)

W tej dyskusji brakuje odrobiny argumentów. Biznes prowadzi się po to by zarabiać na tym - nie po to by ktoś miał pracę i utrzymywał rodzinę. Najpierw powstały domki i osiedle a potem betoniarnia

 » DO HEJKA (MON | 23-07-2020, 21:21:17)

MADRALO. JAK CI SASIAD NAS*A NA WYCIERACZKE I BEDZIE CIE WKURZALO JEGO ZACHOWANIE TO SPAKUJESZ SIE I WYPROWADZISZ ZE SWOJEGO DOMU

 » Cisza nad trumną (Hejka | 23-07-2020, 17:21:11)

Kaganiec ? Komu ? Polakowi ? Żartujesz czy o drogę pytasz ? Bóg Honor Ojczyzna zapisane w genach mamy ! Jakiś procent sprzedawczyków MATKI Ojczyzny to tylko chwasty które trzeba wyrwać z korzeniami ,

 » Ludzie mają rację (M.S | 23-07-2020, 16:47:14)

Dokładnie jak w komentarzach poniżej, osobiście czasami dziwię się ludziom, którzy prowadzą u nas biznesy i inwestują swoje pieniądze. Na miejscu Pana Zbigniewa chyba bym to zamknął w cholerę, bo po co dawać ludziom pracę, skoro i tak co chwila ma ktoś problem, a wsparcia społeczeństwa za grosz. Inne firmy, choćby na przemysłowej - mnóstwo kasy z podatków, a przez tyle lat nie można się doczekać głupich latarni i oświetlenia. Obrońców Mogilna - droga tragiczna, ale ważne, że są kolejne dojne krowy do płacenia podatków. No, ale najważniejsze, że stadion oświetlony, galeria jest i dwie biedronki :) Zamknijmy wszystko i żyjmy z 500+ oraz zasiłków

 » Emeryty (No tak | 23-07-2020, 13:41:57)

Pozamykać wszystkie zakłady pracy na terenie Mogilna, wstrzymać ruch samochodowy, zamknąć wszystkie lokale gdzie są imprezy, zabarykadować wjazdy do Mogilna bo emeryty chcą ciszę i spokój. A tym czasem 9 chorych na covid 19 w gminie Mogilno. Dziękuję za uwagę.

 » ... (Obywatel | 23-07-2020, 12:52:52)

Dlatego ten naród nie może biegać samopas, musi mieć założony kaganiec na pysk i obowiązkowo prowadzony na krótkiej smyczy.

 » Hałas (Hejka | 23-07-2020, 12:22:06)

Wojna Polsko - Polska !Sensownie ktoś kiedyś na tym portalu pisał ! Polak puszczony na luz sam siebie zagryzie ! Ha ha ha ! Kogo wina ? Uderz się jeden z drugim w pierś i pomyśl ! Obornik na wiosce jaśnie państwu śmierdzi ! Ciężarówki hałasują , firma w której pracuje sąsiad "kolega "pyli ! Chcesz jeden z drugim EDENU spakuj walizy i wypad na Marsa ! Premier Wielkiej Brytanii Churchill mądre słowa powiedział " Niemcy profilaktycznie co 50 lat trzeba zbombardować " założenie jak najbardziej słuszne ! Hydrze głowy odrosły !!

 » Daniel (@ | 23-07-2020, 10:42:23)

Radzę pogłębić swoją wiedzę w odpowiednim miejscu. Może u ludzi starszych albo w Gminie a wtedy nie będziesz pisał takich bredni Zobaczysz jak wtedy nazywała sę ulca Słowackego. pozdrawiam.

 » do Daniel (UPS | 23-07-2020, 10:34:55)

Człowieku,to Ty masz problem.Betoniarnia nie powstała w 1990 roku i też tego nie rozumiesz. Coś Ci zaświtało, ale to chyba pomroczność jasna.

 » Słowackiego (Prezes | 23-07-2020, 10:32:18)

Proszę nie pisać MIESZKAŃCY ul.SŁOWACKIEGO, to jeden pan pisze i jego córka. Wszyscy co mieszkamy w mieście słyszmy różne dźwięki ( nie tylko śpiew ptaków). Domownicy domu z,którego zostały wykonane zdjęcia,codziennie naruszają przepisy Ruchu Drogowego wjeżdżając na swoją posesje.

 » *** (Ja | 22-07-2020, 23:29:12)

Mieszkałem na betonowej i jakoś nie było wielkiego hałasu. Owszem,było słychać zakład ale nie było to jakoś uciazlowe

 » Do UPS (Daniel | 22-07-2020, 22:37:36)

Skoro często korzystasz to znaczy, że masz problem ze zrozumieniem czytanego tekstu... Chyba, że używasz słownika do czegoś innego niż do czytania.

 » Kto był pierwszy (Daniel | 22-07-2020, 21:50:57)

Betoniarnia była pierwsza? 1990 rok powstania, a zabudowania z ulicy są z lat 60,80. Pytanie do inteligenta piszącego komentarze - kto był pierwszy?

 » do Miieteek (@ | 22-07-2020, 20:59:08)

informuje cię że pierwsza była ulica Słowackiego. BLOKI WYBUDOWANO JUZ PRZED WOJNĄ. POZDRAWIAM.

 » do Daniel (UPS | 22-07-2020, 20:32:31)

Chyba sobie polecasz Słownik Języka Polskiego,ponieważ ja korzystam często. I wyjaśniam Tobie, że naprawdę w szafie są rzeczy.

 » Tacy Oni.... (nika | 22-07-2020, 19:51:42)

Słowackiego czepia się hałasu firmy niech się zajmą tymi co tam gumę palą kwiczą piszczą że połowa Mogilna słyszy to im nie przeszkadza (ALE TO PEWNIE ONI TO MOGĄ A MOŻE IM SIĘ TO NALEŻY) !!!!

 » ? (Mieetek | 22-07-2020, 18:24:51)

O co ta cała dyskusja?? Skoro betoniarnia była pierwsza to do kogo mają pretensje? Jak komuś coś przeszkadza to niech swoją budę sprzeda i wybuduje się na środku pola.. No ale tam traktory i kombajny..

 » do wielkopolanin (Null | 22-07-2020, 15:17:22)

panie M Odbije jeszcze piłeczkę choć przy pańskim rozumowaniu ona nigdy nie wróci.weź pan sobie ten przejezdzajacy tabor kolo siebie nawet na wyremontowanej ulicy nie uniknie się hałasu kurzu i rumotu bo to jest ulica osiedlowa a ta ulica przejeżdża teraz wszystko co ciężarowe bo inaczej się nie da a nie da się dlatego bo na rogu Kościuszki i Hallera ciężarowy samochód nie skręcić w stronę miasta bo jakiś oszołom urzędnik parking tam zaplanował i za wąsko jest a jak nawierzchnia rozwiąże ten problem to weź pan te nawierzchnie z tym taborem kolo siebie zobaczysz jak jest fajnie od ulicy hałas i rumot a z drugiej strony do tego kurz i pył betoniarnia była tu całe życie wiem ale takiego hałasu i zapalenia nie było nigdy.fajnie się pisze i doradza nie mieszkając tutaj

 » betoniarnia (Mieszkaniec | 22-07-2020, 15:13:27)

Kogoś boli jak drugi cos robi i zarabia tyle lat betoniarnia istnieje i było ok ale teraz boli.Poszukajcie zajecia i jak wrucicie to niebedzie juz siły sie tym zajmowac-tak samo jak ze złomowiskiem przy torach kogos bolało ze ktos pracuje a nie stoi pod mopsem czy gmina

 » do paf i null (Wielkopolanin | 22-07-2020, 12:02:36)

Ulica Ustronie była wpisana do realizacji w dwóch budżetach: 2007 i 2008 r. I zawsze "nie mieściła się" w tym budżecie i spadała do "zamrażarki". Dopiero po 12 latach w końcu udało się zrealizować remont tej niewielkiej ulicy ( 3,5 raza tańszy niż remont ul. Podgórnej !!!). Natomiast ulica Słowackiego NIGDY nie była ujęta w planie, bo ważniejsza była ul. Podgórna! Teraz też mówi się, że trzeba najpierw wyremontować ul.Pułaskiego, (równoległą do Podgórnej) a ... Słowackiego może poczekać! Uważam, Panie NULL, że wyremontowanie nawierzchni ulicy, jej wyrównanie, wypoziomowanie studzienek z pewnością ograniczy hałas pochodzący od przejeżdżających tam pojazdów ciężarowych, zwłaszcza tych bez załadunku.

 » do Wielkopolanin (paf | 22-07-2020, 11:20:16)

Panie W. trzeba było przeznaczyć pieniądze z remontu ulicy Ustronie na remont Słowackiego. Ulica Ustronie ma jeszcze mniejszy ruch niż Podgórna. Patrz Pan na swój kawałek osiedla za który Pan odpowiada - zwłaszcza teren zielony przy Padniewskiej.

 » Mogilno, serce sie kraje (swietłana | 22-07-2020, 10:38:44)

ul słowackiego to nie jest problem, ważniejszy jest remont Geesowskiej ruiny

 » mieszkancy (grby | 22-07-2020, 10:07:03)

Nie od dziś i nie od wczoraj działa betoniarnia i restauracja. Mieszkańcy którzy mieszkaja przy tej ulicy wiedzieli na co sie piszą zamieszkując ten teren. Wiedsieliście że za płotem jest betoniarnia, wiedzieliscie ze pociagi jeżdża bo mieszkacie przy lini kolejowej, wiedzieliscie że jest budowana restauracja i beda imprezy wesela itp. wiedzieliscie - to czego teraz sie burzycie i wielce nizadowoleni jestescie??? Przeprowadzcie sie i po problemie, nikt Was na siłę nie trzyma

 » do wielkopolanin (Null | 22-07-2020, 09:53:40)

panie M stan ulicy jest taki od przejezdzajacego taboru z ulicy osiedliwej zrobiono glowna arterie przejazdów nowa zadna nawierzchnia problemu nie rozwiąże huk rumot hałasy domy się trzęsą na ogrodowych drzewach i trawnikach pył i kilogramy cementowego pyłu zapraszam na działaczke i pan oceni.a jak stanem nawierzchni problem chcesz rozwiązywać człowieku to pojęcia nie masz co tu się dzieje i nie pisz bzdur

 » Komentarze z betoniarni? (Daniel | 22-07-2020, 09:39:40)

Ciekawe... Ile tych komentarzy jest pisanych przez osoby związane z betoniarnią? UPS - polecam słownik języka polskiego.

 » można było choć w części pomóc mieszkańcom ul. Słowackiego (Wielkopolanin | 22-07-2020, 09:30:27)

Co do hałasu wywoływanego przez pojazdy ciężarowe na ul. Słowackiego - wg mnie przyczyną jest stan nawierzchni tej ulicy. Ulica Słowackiego jest jedną z najgorszych ulic miejskich w Mogilnie. A mogło być inaczej, i to parę lat temu, w poprzedniej kadencji burmistrza i rady miejskiej. Mimo interpelacji, nacisków, że w pierwszej kolejności powinna być wyremontowana ulica Słowackiego, burmistrz podjął decyzję, aby wyremontować za 700 000 zł uliczkę równoległą do Słowackiego - ul. Podgórną, która jest ulicą praktycznie bez ruchu kołowego. Dlaczego tak się stało? Niech każdy sobie odpowie.

 » Pytanie (XYZ | 22-07-2020, 09:04:51)

Tylko bez hejtu - kto był pierwszy? Tory i firma czy mieszkańcy? Jak to pierwsze to mieszkańcy wiedzieli gdzie się wprowadzają więc skąd te narzekania?

 » do Daniel (UPS | 22-07-2020, 09:02:21)

Na rzeczy to jest szafa. Po drugie nikt nie jest przypisany do ulicy Słowackiego.Potrzebujesz ciszy i spokoju, to należy wyprowadzić się do lasu, ale tam są kleszcze.

 » Sezon (Ogorkowy | 22-07-2020, 08:53:56)

Sezon ogórkowy i nie ma o czym pisać, to trzeba znowu o Słowackiego naskrobać...

 » Hałas (Mieszkam tam | 22-07-2020, 08:33:57)

Najlepiej wypowiadać się ludziom którzy tam nie mieszkają . Zapraszam ja przez całą noc i dzień wyją pociągi, od rana totalny hałas przy wyładowywaniu wagonów , Hałas przeładowanych ciężarówek jadących po rozwalonej ulicy . Niw mieszkasz w takich warunkach to nie komentuj .

 » Slowackiego (Prawda | 22-07-2020, 08:33:55)

Oj.kogos zabolala prawda wiadomo kogo.Uderz w stol a nozyce sie odezwia.

 » jak to się ma do rzeczywistości (czteropak rzóbra | 22-07-2020, 08:17:27)

jestem zobligowany z mocy prawa do podejmowania wszelkich działań, które skierowane są i zmierzają do zapewnienia jak najlepszego komfortu życia mieszkańcom naszej Gminy - powiedział Duszyński i zbudował PUSZO rondo z jednym pasem.

 » Współczuję (Monia | 22-07-2020, 08:06:58)

Współczuje mieszkańcom w dzień betoniarnia A w nocy imprezy. Ciekawe dlaczego zakład nie mieści się na przemysłowej w części miasta wyznaczonej dla produkcji? Chociaż z betoniarnią bylby spokój

 » Obawa o prawdziwość komentarzy (Daniel | 22-07-2020, 07:52:01)

Posadzenie kilku drzew miało pomóc w wytłumieniu hałasu? - To jakaś kpina. Proszę o nie podszywanie się ludzi spoza ulicy Słowackiego za mieszkańców tej ulicy. Nie jestem mieszkańcem tej ulicy ale czasami mam tam nieprzyjemność przebywać i faktycznie skarga jest na rzeczy.

 » utrudnianie życia (mogilnianka | 22-07-2020, 07:30:05)

Przecież to tylko jeden człowiek tak się skarży. Znany Straży Miejskiej i Policji pieniacz. Mieszkam na Słowackiego. Tragedii nie ma. Raz lepiej, raz gorzej. Inne ulice mają też duży ruch, hałas i spaliny. Życie....

 » Słowackiego (Pkp | 22-07-2020, 06:55:54)

Pkp Mogilno jest najbardziej niebezpieczną stacja.Myśle,że jakby ludzie myśleli i nie przechodzili przed ruszającym pociągiem sygnałów ,baczność” było by mniej.A po za tym w przepisach jest,ze pociąg przed,każdym przejazdem musi taki sygnał podać dla bezpieczeństwa.

 » Halas (Poirytowany | 22-07-2020, 06:21:09)

Czyżby starszy pan autor zdjęć(bo doskonale widać z którego okna fotki są robione)już całkiem dostał na głowę?hahahahah trochę przegina i chyba wszystko już mu przeszkadza Ciekawe dlaczego jego sąsiedzi nie podzielają jego zdania i żyją właśnie z nim w ciągłych konfliktach A ludzie w betoniarni naprawdę chcą pracować Ogarnij się chlopie

 » Rozwiązanie (Mały | 22-07-2020, 06:12:19)

Nie wiedzę problemu aby ci mieszkańcy co tak im dokucza zakład produkcyjny oraz restauracja porostu sprzedali swoje domki z ogrodami i przeprowadzili się do lasu albo w inne ciche miejsce

 » . (Hf | 22-07-2020, 05:29:48)

Codziennie jeżdżę tą ulicą i może jak widać na przykładowych zdjęciach policja zainteresuje się w końcu nie oplandekowanymi ciężarówkami z kruszywem które tak jadąc łamią prawo i często gubią ładunek który leży na ulicy zagrażając bezpieczeństwu innym użytkownikom drogi .

 » Osada (Prawda | 22-07-2020, 03:37:03)

Mieszkają na pekinie i wymagania mają

 » Cisza (bamber | 22-07-2020, 01:29:20)

Zapewniam, że pociągi powodują głośniejszy hałas niż opisany zakład pracy... mieszkam przy Słowackiego...

 » Stopery (UPS | 22-07-2020, 01:22:32)

Walczcie z PKP,aby pociągi nie dawały takich ostrych sygnałów dźwiękowych, bo nawet najgłośniejsza muzyka z restauracji nie jest w stanie osiągnąć takiej ilości decybeli.Z nudów nie wymyślajcie cudów.

 » Echh (Siostra Natalii | 22-07-2020, 00:10:27)

Wy się skarżycie?? Zapraszam do Strzelna! Poczujcie jak pięknie tam wieczorami "pachnie"!

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Świąteczny kramik odwołany (0)
 » Spłonął domek letniskowy (3)
 » Akcja, by pomóc bezdomnym (3)
 » Pijany w holowanym samochodzie (3)
 » KUNOWO: Kto skrzywdził psa? (12)
 » Kolejne wydanie kalendarza (0)
 » Wystawili kilkanaście mandatów (9)
 » Jechał rowerem mając 2 promile (5)
 » Kolejna gmina podniesie stawki? (47)
 » Straż z nowym skokochronem (3)
 » Kolejny projekt w DPS Siemionki (0)
 » Pamiętajmy o bezdomnych (6)
 » KaPi Meble - Wszystko czego szukasz (0)
 » WRONOWY: Likwidują szkołę (31)
 » Kramik bożonarodzeniowy (0)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2020   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ